Serra - Experiència immobiliària

Actualitat

La nova llei hipotecària.

2017-08-18

El Govern ja té llest l'Avantprojecte de Llei que regularà el mercat hipotecari, una normativa que s'aprovarà en els pròxims mesos i que té un doble objectiu: protegir als consumidors, augmentar la transparència, evitar l'augment de demandes contra la banca i donar seguretat jurídica al sector financer.

Més enllà d'incorporar les directrius europees en matèria hipotecària, també s'inclouen mesures per millorar el mercat i facilitar als consumidors la comprensió de les condicions que signen en la hipoteca.

Aquests són els principals canvis que ha avançat el Ministeri d'Economia i que afectaran les hipoteques que se signin des de la seva aprovació, així com a les novacions dels préstecs actuals:

1. Etapa contractual.

Quan el banc lliuri al client tota la documentació, aquest haurà d'acudir al notari per verificar que les condicions contractuals s'ajusten a la legalitat i resoldre tots els dubtes que li generi el text. Aquesta visita no tindrà cost per al client, encara que no s'arribi a formalitzar el préstec, i té com a objectiu donar al consumidor les eines perquè pugui aprofundir en el contingut de la seva hipoteca abans del dia de la signatura. El notari podrà ser triat pel client, sense que el banc pugui intervenir. Tots aquells notaris i registradors que no exerceixin aquesta labor d'informació i supervisió, podran ser sancionats.

2. Interessos de demora.

L'interès de demora serà del 9%, i en el cas que existeixi un impagament, els bancs no podran cobrar l'interès que hagin pactat amb el client. La normativa contempla que l'interès de demora serà tres vegades el preu legal dels diners, que actualment se situa en el 3%.

3. Clàusula de venciment anticipat.

Fins avui un banc pot reservar-se el dret a activar el venciment anticipat, donar per vençut tot el préstec abans del termini acordat quan el deutor incompleix la seva obligació de pagament, quan es produeix un impagament de tres mensualitats. Amb la nova llei, s'estableixen uns llindars mínims més alts.

Segons el Ministeri d'Economia, "la durada del contracte es dividirà en dues parts i a cadascuna d'elles se li aplicarà un llindar. En la primera meitat serà necessari l'impagament d'almenys el 2% de l'import prestat per activar aquesta clàusula, mentre que en la segona meitat aquest mínim passarà al 4%. Per a una hipoteca a 20 anys, per exemple, cada meitat serien 10 anys".

4. Canvi d'una hipoteca variable per una fixa.

Sempre que ambdues parts ho pactin, es contempla abaratir el cost de canviar una hipoteca variable per una a tipus fix. Hi ha dues maneres d'aconseguir aquest canvi: negociar amb entitat actual o marxar a una altra. Aquesta última opció és la més cara i, per això, la que es veurà afectada principalment pel canvi: la comissió de reemborsament que pot cobrar un banc a manera de compensació serà del 0,25% i solament es podrà cobrar durant els tres primers anys de vida de la hipoteca que es vol canviar. A més, les despeses de notaria i registre estaran bonificats en un 90%.

5. Reducció de comissions de cancel·lació anticipada.

Es redueix la penalització que ha de pagar l'hipotecat si amortitza el préstec de forma anticipada, sigui parcialment o totalment. En el cas de les hipoteques variables, la comissió serà del 0,5% si es realitza l'amortització en els tres primers anys, percentatge que es redueix a la meitat entre tres i cinc anys i que desapareix a partir del cinquè any.

Per a les hipoteques fixes, el cost de la cancel·lació serà del 4% en els tres primers anys. A partir de llavors, l'hipotecat haurà de pagar un 3% si cancel·la de forma anticipada.

En tots dos casos, Economia deixa clar que la comissió s'aplicarà sobre la quantitat que avanci el client, no sobre el capital total pendent de pagament com fins ara.

6. El model tipus d'hipoteca.

La llei contempla la creació d'un model d'hipoteca que sigui molt senzill, perquè qualsevol persona, fins i tot les que no tenen nocions de finances o del mercat hipotecari, entengui el contracte.

7. El contracte ha de reflectir qui paga que.

Els contractes hipotecaris que se signin a partir d'ara han d'incloure de forma clara qui es fa càrrec de les despeses. És a dir, què ha de pagar el banc i què ha de pagar el client en formalitzar la hipoteca. La normativa simplement obliga a reflectir qui ha de fer-se càrrec de les despeses, sense valorar el qui paga que.

8. Clàusules problemàtiques.

S'inclourà una 'llista negra' de clàusules abusives que no podran aplicar-se en cap hipoteca, com per exemple les clàusules sol. No s'han detallat totes les clàusules que podria incloure la llista, però s'ha deixat clar que formaran part d'ella totes les que hagin estat considerades abusives pels tribunals. En el cas que aparegui una clàusula abusiva, el notari pot sol·licitar a l'entitat que la retiri del contracte.

9. Sense efectes retroactius.

Economia també ha insistit que els canvis que inclou la normativa només afectaran les hipoteques que se signin després de la seva aprovació, excepte en el cas de la clàusula de venciment anticipat, que sí que estaran a l'abast de tots els préstecs. Les novacions d'una hipoteca preexistent, es consideren un nou contracte.

En el cas de les noves limitacions a la comissió per reemborsament anticipat, la data a tenir en compte serà l'aprovació del projecte de llei, que es produirà abans de la mateixa llei. En aquest cas, per tant, la seva aplicació tampoc tindrà efectes retroactius.

 

10. Informació completa sobre productes addicionals.

Una altra de les novetats que hauran d'incloure els futurs contractes és informació detallada i addicional dels productes que ofereix l'entitat al client al marge de la hipoteca, com pot ser l'ús de targetes o la contractació d'un segur de la llar. En aquest sentit, i tret que tingui un benefici per al client (per exemple, redueixi l'interès del préstec), els bancs no podran 'obligar' al client a contractar productes addicionals. Les ofertes, a més, hauran de tenir l'aprovació del Banc d'Espanya, segons ha avançat Economia.

11. Empara als autònoms.

El text pretén beneficiar a totes les persones físiques, la qual cosa també inclou als autònoms.

Aquest Avantprojecte de Llei que té com a objectius, entre altres, protegir als consumidors i augmentar la transparència, no fa cap referència sobre la dació en pagament, ni tampoc sobre qui ha de fer-se càrrec de les despeses que comporta la formalització de la hipoteca, per exemple la notaria, la inscripció de l'escriptura en el Registre de la Propietat o el pagament de l'impost d'Actes Jurídics Documentats.


Més noticies

2018-02-13

Serra experiència immobiliària, el nou patrocinador de la S.E. Casal Vilafranca

Serra experiència immobiliària, el nou patrocinador de la S.E. Casal Vilafranca. Miquel Àngel Garcia, president del Casal, Xavier Florentin, president de la secció i Sergi Serra, gerent de Serra Experiència Immobiliària formalitzant l'acord de patrocini.

Llegir més...


2017-08-30

Primer aniversari de l'oficina de Serra a Vilafranca del Penedès.

Ja fa un any que Serra Experiència Immobiliària va obrir la seva primera oficina en exclusiva a la localitat de Vilafranca del Penedès.

Llegir més...


2017-08-04

Serra participa en la donació de 6.381€ a l'Associació Catalana de Fibrosi Quística.

L'Empresa TAAF, proveïdor de software informàtic de Serra Experiència Immobiliària, va organitzar uns cursos solidaris entre tots els seus clients, per recaptar fons per aquesta associació.

Llegir més...


2017-03-13

El preu mitjà del lloguer augmenta en un 6,8% a Catalunya durant el 2016.

L'Informe sobre el mercat de lloguer a Catalunya, elaborat per la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, analitza en profunditat els 142.714 contractes formalitzats a Catalunya l'any 2016 i registrats a l'Incasòl.

Llegir més...


2017-02-06

La nova obligació de les Comunitats amb l'Administració Pública

L'entrada en vigor de la Llei estatal del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques canvia obligatòriament la forma en què les comunitats de propietaris es relacionen amb l'administració.

Llegir més...


2016-10-27

Serra col·labora amb la Fundació Privada Sant Antoni Abat.

Sergi Serra, Gerent de Serra Experiència Immobiliària i Dolors Camacho, Gerent de la Fundació Privada Sant Antoni Abat han formalitzat el nou conveni de col•laboració de Serra en els projectes socials de la Fundació.

Llegir més...


2016-10-17

Serra Experiència Immobiliària, patrocinador principal del projecte social del Casal Societat La Principal de Vilafranca del Penedès.

Per segon any consecutiu, Serra dóna suport al programa social d'una institució tan important per al Penedès, i per la seva gent, com ho és el Casal - Societat La Principal.

Llegir més...


2016-09-05

Nova oficina de Serra a Vilafranca del Penedès

Des del passat dia 1 de setembre, l'oficina de Serra a Vilafranca del Penedès s'ha traslladat al carrer Cal Bolet.

Llegir més...


2016-08-01

Aquest estiu, marxa de vacances tranquil!

Durant tot l’any s’han de dur a terme una sèrie de consideracions per estar més segurs a les nostres llars. Però és durant l’estiu quan més augmenta el nombre de robatoris i, per tant, quan realment cal extremar la precaució per evitar sorpreses al tornar de les vacances.

Llegir més...


2016-07-13

Per què tenim por a llogar el nostre immoble?

En el terreny immobiliari, Espanya ha estat i és, un país de propietaris. Tradicionalment, el ciutadà prefereix ser propietari que llogater. No obstant això, un dels efectes col•laterals de la crisi, ha estat l'impuls del mercat del lloguer: ja sigui per persones que han optat per arrendar, com per propietaris que han decidit llogar els seus immobles.

Llegir més...


2016-06-09

Evitar fraus en les revisions del gas

El passat dia 6 de juny, els Mossos d’Esquadra van desmantellar una organització criminal de revisors de gas que van estafar més de 580.000€ a persones d’edat avançada. Els estafadors feien servir un datàfon per realitzar els cobraments fraudulents, un mètode que fins ara no s’havia fet servir en aquest tipus d’estafa.

Llegir més...


2016-05-10

“Endevina-la!” El nou joc per promoure l’ús del català.

Ahir va començar l'"Endevina-la!", un joc per resoldre jeroglífics que el Centre de Normalització Lingüística de l'Alt Penedès i el Garraf organitza junt amb establiments comercials de les dues comarques.

Llegir més...


2016-04-25

Tot el que un llogater ha de saber sobre l'Impost de Transmissions Patrimonials

Encara que la majoria de ciutadans creu que aquest impost només s'abona quan es compra un habitatge, també ha de pagar-se quan es lloga un immoble.

Llegir més...


2016-04-11

Declaració de la Renda 2015: claus i novetats que afecten l’habitatge.

El passat dia 6 d’Abril, va arrancar la campanya de la declaració de la Renda de 2015 via Internet, i el pròxim 10 de maig començarà la campanya presencial. Aquest any es presenten diverses novetats fiscals que afecten l’habitatge.

Llegir més...


2016-03-04

Serra patrocina el II Festival de Música i Veu de Vilafranca del Penedès.

La Fundació Pinnae i Joventuts Musicals de Vilafranca, amb la col•laboració de la Xarxa de Músiques de Catalunya, organitzen, del 6 de febrer al 12 de juny de 2016, la segona edició del Festival de Música i Veu, a l’espai cultural Auditori Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca del Penedès.

Llegir més...


2016-02-17

Les comunitats de veïns disposen de dos anys per millorar l’accessibilitat a l’edifici.

Les comunitats de veïns hauran d’executar les obres necessàries per eliminar les barreres arquitectòniques i garantir que les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda puguin accedir a tots els espais comuns de l’edifici.

Llegir més...


2016-02-04

Els administradors de Serra acreditats com a Oficials Habilitats pel Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida

Els Oficials Habilitats són empleats dels Administradors de Finques Col·legiats que, o bé han superat un curs de formació en matèria de Propietat Horitzontal, o que han acreditat uns coneixements específics en la matèria.

Llegir més...


2016-01-11

Serra dóna suport al programa social del Casal – Societat La Principal de Vilafranca del Penedès.

Gràcies a aquest suport, les famílies nombroses sòcies del Casal, rebran una bonificació en la seva quota mensual, a partir del mes de Gener i fins al mes de Juny de 2016.

Llegir més...


2015-11-23

“Demana-ho en català també!”

Serra participa en la campanya “Demana-ho en català també!” que es duu a terme durant la segona quinzena de novembre i fins a la primera de desembre. Durant aquests dies, els aprenents de català de la capital del Garraf faran pràctiques lingüístiques en els establiments que col•laboren amb la iniciativa, que pretén facilitar l'ús del català entre la clientela i el personal que atén el públic.

Llegir més...


2015-08-20

Nou servei d’urgències 24 hores per a comunitats de propietaris

Per continuar millorant en l’atenció de les incidències que sorgeixen a les comunitats, a Serra Experiència Immobiliària, hem incorporat un nou servei d’atenció telefònica 24 hores, 7 dies a la setmana, per donar una cobertura total als nostres clients en els moments que més ho necessiten.

Llegir més...


2015-08-05

Extremar la seguretat al nostre domicili durant l'estiu

Un any més, per aquestes dates, els Mossos d'Esquadra aconsellen extremar les precaucions amb l’arribada de les vacances, i faciliten una sèrie de consells de seguretat que s’han de tenir presents per intentar prevenir fets delictius en domicilis i garatges.

Llegir més...


2015-07-16

Nova modificació de la Llei de Propietat Horitzontal

Entra en vigor la LLEI 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, que modifica la propietat horitzontal.

Llegir més...


2015-05-28

Nou decret de la inspecció tècnica dels edificis (ITE)

La nova normativa regula el llibre de l’edifici, obligatori per als propietaris d’habitatges, i introdueix la regulació del manual de l’habitatge, que proporciona informació detallada de cada immoble al propietari i al llogater.

Llegir més...


2015-04-27

L’ADEPG ret homenatge a Serra pels seus 50 anys

El passat divendres 17 d’abril, la Finca Mas Solers, a Sant Pere de Ribes, va acollir La Nit de l’Empresa, la cita anual d’empresaris i directius del Penedès i el Garraf.

Llegir més...


2015-03-09

Evitar els impagaments en els rebuts de lloguer

L'augment de les situacions d'impagament dels rebuts de lloguer provoca que, cada vega amb més freqüència, els propietaris tinguin por a llogar les seves propietats, i demanin unes garanties econòmiques desmesurades, a les quals els llogaters no hi poden fer front.

Llegir més...


2015-02-17

La venda d’habitatges puja per primera vegada en 4 anys

La compra-venda d’immobles s’ha incrementat en un 2.2% respecte del 2013 gràcies, entre d’altres, a la compra–venda d’immobles de segona mà.

Llegir més...


2014-12-19

Joan Lluís Saperas, Director Adjunt de Serra experiència immobiliària, participa en el programa MeteoMauri de Catalunya Ràdio

El programa va dedicar l'espai de MeteoAmbient, amb José Luís Gallego, per parlar sobre l'eficiència energètica i la seva repercussió econòmica.

Llegir més...


2014-12-04

Serra i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú organitzen una Jornada Pràctica sobre l’Estalvi d’Energia i Diners en Comerços i Comunitats de Propietaris

La jornada, a la qual van assistir polítics i empresaris locals, va ser una oportunitat per profunditzar en matèria d'eficiència energètica i la seva repercussió econòmica per a comerciants i particulars.

Llegir més...


2014-08-01

Serra: "Hem passat d’administradors de finques a gestors de patrimonis immobiliaris"

Serra Experiència Immobiliària forma part d’una joint-venture amb dues empreses més de gestió patrimonial que, amb seus a Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Barcelona i Mollet del Vallès, gestiona en conjunt més de 900 comunitats de propietaris amb 25.000 departaments, oferint un servei immobiliari integral, complementat amb la gestió de lloguers i la comercialització d’immobles.

Llegir més...


2014-07-15

Publiquem el nou web de Serra

Aquest estiu hem publicat el nou web de Serra. El sector immobiliari està en constant evolució i les noves tecnologies hi juguen un paper fonamental. Serra sempre ha apostat per la innovació i aquí en tenim un altre exemple.

Llegir més...


Oficines Vilanova i la Geltrú

Gestió patrimonial
Carrer Picapedrers, 2
Tel.: 93 814 17 51
Dill. - Div. 9-18h.
No tanquem al migdia
Gestió immobiliaria
Rambla Principal, 26
Tel.: 93 814 87 18
Dill. - Div. 9-14h. i 16-19h.

Oficina Vilafranca del Penedès

Gestió patrimonial immobiliaria
Carrer del Bolet, 4
Tel.: 93 891 55 91
Dill. - Div. 9-18 h.
No tanquem al migdia

Amb totes les garanties